ทำความเข้าใจอีกหนึ่งสาขาจิตวิทยาคลินิก

‘จิตวิทยาคลินิก’ จัดเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาจิตวิทยา อันมีองค์ประกอบของข้อมูลหลากหลาย ไม่ว่าจากทางวิทยาศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ นอกเหนือไปจากความเข้าใจในบุคคลแล้ว  จิตวิทยาคลินิก ก็ยังต้องการองค์ความรู้อื่นๆ ที่มีความสำคัญเข้ามาประกอบด้วย เช่น ความรู้ด้านจิตเวช , จิตวิเคราะห์ , ประสาทวิทยา , ประสาทจิตวิทยา , สารเสพติด, การติดยา , พฤติกรรมบำบัด , การฟื้นฟูดูแลสภาพจิตใจ เป็นต้น จิตวิทยาคลินิก คอยแก้ไขปัญหาความทุกข์ในจิตใจคน ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจิตวิทยาคลินิก ไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้ป่วยทางจิตเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาท-สมอง , ผู้ป่วยทางด้านร่างกายอื่นๆ ซึ่งมีปัญหาทางจิตใจทางอารมณ์หรือพฤติกรรมร่วมด้วย และบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต อันก่อให้เกิดความเครียด , ความเศร้า , ความกลัว รวมทั้งความรู้สึกที่ไม่อาจปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ก็เข้ามาใช้บริการจิตวิทยาคลินิกได้เช่นเดียวกัน รวมทั้ง ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ , ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาด้านสัมพันธภาพต่างๆ ซึ่งต้องการคนกลางมาช่วยแก้ไข ตามที่คุณสามารถเห็นได้จากภาพยนตร์ฝรั่งหลายเรื่อง นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาคลินิก คือ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย […]

นักจิตวิทยาการศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญอย่างไร ?

Arnold Gesell

นักจิตวิทยาศึกษา มีความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนจำเป็นต้องมีกระบวนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการและพัฒนาตามวัยของเด็ก สำหรับนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมีมากมายหลายคน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำทฤษฎีที่น่าสนใจอันดับต้นๆให้ฟัง Arnold Gesell นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก ณ Yale University ในช่วงงปี ค.ศ. 1930-1940 เขาได้อธิบายทฤษฎีเจริญเติบโตพัฒนาการของเด็กว่า ความเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย , ภายใน – ภายนอก , อวัยวะ และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้น มีรูปแบบที่แน่นอน อีกทั้งยังเกิดขึ้นตามลำดับขั้น , ประสบการณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมอันเป็นองค์ประกอบ ที่เข้ามาต่อเติมเต็มเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ เขาได้สร้างหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อวัดพฤติกรรมของเด็กแต่ล่ะคนตามละระดับ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่… พฤติกรรมเคลื่อนไหว อวัยวะต่างๆของร่างกาย ทางด้านเคลื่อนไหว พฤติกรรมปรับตัว ใช้มือ สายตา เพื่อสำรวจ , ค้นหา , วิธีแก้ปัญหา พฤติกรรมใช้ภาษา ภาษา , ฟัง , […]

ทำความเข้าใจนักจิตวิทยาการศึกษา Skinner

Burrhus Skinne

‘Burrhus Skinner’ เป็นนักจิตวิทยาการศึกษา ผู้มีชื่อเสียง เขา คือ ผู้คิดค้นทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบกระทำ หรือ Operant Conditioning theory เขามีแนวความคิดว่าทฤษฎี วางเงื่อนไขแบบ Classic นั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ เขาจะเป็นผู้ปฏิบัติเอง ไม่ได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างสิ่งเร้าใหม่กับสิ่งเร้าเก่า การเสริมแรง คือ การที่สิ่งเร้าใดส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ขึ้น แล้วในอนาคตมันก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งมีความคงทนอย่างถาวร เช่น การกดคานของนกพิราบ,หนู ซึ่งสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ทุกครั้งเมื่อมันหิว สำหรับการทดลองของ Skinner ตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่… ตัวเสริมแรงทางบวก คือ สิ่งเร้าที่นำมาใช้แล้ว ส่งผลให้อัตราตอบสนองมากขึ้น เช่น การกอด , ของรางวัล , อาหาร เป็นต้น ตัวเสริมแรงทางลบ คือ สิ่งเร้า ทฤษฎีเงื่อนไขด้วยกระทำ Operant Conditioning Theory ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดของ Skinner ในช่วงปีปี […]