ศึกษาและทำความเข้าใจจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Industrial psychologist

‘จิตวิทยาอุตสาหกรรม’ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องการดำเนินงานอุตสาหกรรม โดยเป็นศาสตร์ที่นำทฤษฎี รวมทั้งหลักการทางจิตวิทยาเข้าไปช่วยพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งแก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ภายในงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและการวางหน้าที่ตามบทบาทภายในหน่วยงาน จิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การ มีความสำคัญกับองค์การอย่างไร ? การศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรมให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น อันมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมงานอุตสาหกรรม และหาวิธีการนำความรู้เบื้องต้นนั้น ไปใช้ดำเนินงานในงานอุตสาหกรรมในทุกแง่มุมของการทำงาน ทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม , การผลิต , การติดต่อ-สื่อสาร , การโฆษณา , การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการศึกษาทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ เมื่อผู้ให้บริการ สามารถทำงานได้ด้วยความสุขใจ ก็จะทำให้เจ้าของกิจการ ได้รับความสำเร็จไปด้วยนั่นเอง เพราะฉะนั้นการใช้จิตวิทยาให้เป็น จะต้องสร้างให้เกิดความพึงพอใจกับทุกฝ่าย จิตวิทยาจัดการองค์กรอุตสาหกรรม ในประเทศไทย สำหรับจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมประเทศไทยมาอย่างช้านานแล้ว โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีผลมาจากการนำจิตวิทยาประเภทนี้มาใช้ด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนี้การให้ความรู้ทางจิตวิทยาจัดองค์กรอุตสาหกรรมซึ่งก้าวทันต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ จะทำให้พนักงานสามารถผลิตสินค้าได้ดีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 4 ข้อ ดังนี้… ทำวิจัย คือ การค้นหาข้อมูลซึ่งมีส่งผลกับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับปัญหาต่างๆ ได้ เช่น […]

เรียนรู้จิตวิทยาเบื้องต้นเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

จิตวิทยาน่าสนใจ

ในปัจจุบันนี้ ‘สังคม’ ไทย มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน จึงทำให้มนุษย์ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก เพื่อให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ทำให้หลักวิชาทางจิตวิทยาก็เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากจะช่วยทำให้มนุษย์ มีความเข้าใจความต้องการ, ทัศนคติ , ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบุคคลอื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังช่วยให้มนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขความสำคัญของจิตวิทยา มีความรู้จัก , เข้าใจ และยอมรับธรรมชาติของตนเอง ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล สาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน ได้แก่… พันธุกรรม คือ สิ่งที่มนุษย์ได้รับการถ่ายทอด มาจากสายเลือดของบรรพบุรุษ โดยมี Gene ทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทางพันธุกรรม ซึ่งทำให้คนเราแตกต่างกัน ดังนี้… เชื้อชาติ เช่น ไทย , ฝรั่ง , นิโกร , ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มีความแตกต่างจากชาติอื่นๆ เช่น ลักษณะของโครงกระดูก , ขนาดร่างกาย , หน้าตา , ผิวพรรณ , สำเนียงในการพูด เป็นต้น […]

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับจิตวิทยาพัฒนาการ

psychology

จิตวิทยาพัฒนาการ คือ จิตวิทยาอีกแขนงหนึ่ง ที่เน้นในการศึกษามนุษย์ทุกวัย โดนเริ่มตั้งแต่ตอนปฏิสนธิ ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการเจริญเติบโตทางร่างกาย , ความคิด , อารมณ์ , สติปัญญา ,ความรู้สึก , เจตคติ , พฤติกรรมการแสดงออก , สังคม , บุคลิกภาพ รวมทั้งการศึกษาอย่างเจาะลึก ในเรื่องสติปัญญาของแต่ล่ะบุคคลในวัยที่ต่างกัน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่อง พื้นฐาน , ความเป็นมา , จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตของแต่ละวัย เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในแต่ล่ะวัย ที่มีความแตกต่างกัน โดยจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นรากฐานของจิตวิทยาแขนงอื่นๆอีกมากมาย จิตวิทยาพัฒนาการ ต้นแบบของจิตวิทยาแขนงอื่นๆ การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจบุคคลทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม , ระดับสติปัญญา , ลักษณะอารมณ์ รวมทั้งความต้องการของบุคคลในแต่ละวัย อีกทั้งยังมีความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลแต่ละวัย ทำให้มีการประสานงานด้วยความราบรื่น และทำให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากันได้ดีขึ้น พัฒนาการของมนุษย์ สามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ทั้งหมด 8 ระยะ ได้แก่… […]