เรียนรู้และทำความเข้าใจกับจิตวิทยาพัฒนาการ

psychology

จิตวิทยาพัฒนาการ คือ จิตวิทยาอีกแขนงหนึ่ง ที่เน้นในการศึกษามนุษย์ทุกวัย โดนเริ่มตั้งแต่ตอนปฏิสนธิ ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการเจริญเติบโตทางร่างกาย , ความคิด , อารมณ์ , สติปัญญา ,ความรู้สึก , เจตคติ , พฤติกรรมการแสดงออก , สังคม , บุคลิกภาพ รวมทั้งการศึกษาอย่างเจาะลึก ในเรื่องสติปัญญาของแต่ล่ะบุคคลในวัยที่ต่างกัน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่อง พื้นฐาน , ความเป็นมา , จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตของแต่ละวัย เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในแต่ล่ะวัย ที่มีความแตกต่างกัน โดยจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นรากฐานของจิตวิทยาแขนงอื่นๆอีกมากมาย

จิตวิทยาพัฒนาการ ต้นแบบของจิตวิทยาแขนงอื่นๆ

การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจบุคคลทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม , ระดับสติปัญญา , ลักษณะอารมณ์ รวมทั้งความต้องการของบุคคลในแต่ละวัย อีกทั้งยังมีความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลแต่ละวัย ทำให้มีการประสานงานด้วยความราบรื่น และทำให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากันได้ดีขึ้น

พัฒนาการของมนุษย์ สามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ทั้งหมด 8 ระยะ ได้แก่

  • ระยะก่อนเกิด คือ ตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงคลอด
  • วัยทารก ตั้งแต่คลอดจนถึงอายุ 2 ปี
  • วัยเด็ก 2 – 12 ปี
  • ย่างเข้าสู่วัยรุ่น หญิงเฉลี่ยอายุ 12 ปี ชายเฉลี่ยอายุ 14 ปี
  • วัยรุ่น 14 – 21 ปี
  • วัยผู้ใหญ่ 21 – 40 ปี
  • วัยกลางคน 40 – 60 ปี
  • วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ในทุกช่วงวัย อายุของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของมนุษย์ , อวัยวะต่างๆมีการเจริญเติบโตมากขึ้น , มีการพัฒนาโครงสร้าง รวมทั้งหน้าที่ต่าง ๆ ของอวัยวะเหล่านั้น อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ อันส่งผลทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของ รูปร่าง , หน้าตา , ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ล่ะบุคคล ที่มีความแตกต่างกันทั้งภายนอก และการมีวุฒิภาวะในแต่ละช่วงวัยและการเรียนรู้ ทำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกัน สำหรับความแตกต่าง ก็แบ่งออก ได้ดังนี้…

  • พันธุกรรม คือ การถ่ายทอดคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งจุดเด่นและจุดด้อย จากคนรุ่นหนึ่ง ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในเชื้อสายเดียวกัน เช่น สีตา , สีผม , หน้าตา รวมทั้งความผิดปกติ ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น
  • สุขภาพ โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมตั้งแต่ตอนที่เป็นทารก อยู่ในครรภ์มารดา เช่น การติดเชื้อโรคของมารดาขณะตั้งครรภ์ เช่น เชื้อไวรัสหัดเยอรมัน เป็นต้น

ปัจจัยด้านชีวภาพ ทำให้ทารกวัยก่อนคลอดมีความผิดปกติ เช่น มีโรคทางพันธุกรรม อันเนื่องมาจากการใช้ยา หรือจากการติดเชื้อโรคต่างๆ ส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการทางด้านร่างกายผิดปกติ จนกระทั่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติด้านอื่น ๆ ต่อไป