ศึกษาและทำความเข้าใจจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Industrial psychologist

‘จิตวิทยาอุตสาหกรรม’ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องการดำเนินงานอุตสาหกรรม โดยเป็นศาสตร์ที่นำทฤษฎี รวมทั้งหลักการทางจิตวิทยาเข้าไปช่วยพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งแก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ภายในงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและการวางหน้าที่ตามบทบาทภายในหน่วยงาน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การ มีความสำคัญกับองค์การอย่างไร ?

การศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรมให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น อันมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมงานอุตสาหกรรม และหาวิธีการนำความรู้เบื้องต้นนั้น ไปใช้ดำเนินงานในงานอุตสาหกรรมในทุกแง่มุมของการทำงาน ทุกขั้นตอน

โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม , การผลิต , การติดต่อ-สื่อสาร , การโฆษณา , การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการศึกษาทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ เมื่อผู้ให้บริการ สามารถทำงานได้ด้วยความสุขใจ ก็จะทำให้เจ้าของกิจการ ได้รับความสำเร็จไปด้วยนั่นเอง เพราะฉะนั้นการใช้จิตวิทยาให้เป็น จะต้องสร้างให้เกิดความพึงพอใจกับทุกฝ่าย

จิตวิทยาจัดการองค์กรอุตสาหกรรม ในประเทศไทย

สำหรับจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมประเทศไทยมาอย่างช้านานแล้ว โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีผลมาจากการนำจิตวิทยาประเภทนี้มาใช้ด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนี้การให้ความรู้ทางจิตวิทยาจัดองค์กรอุตสาหกรรมซึ่งก้าวทันต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ จะทำให้พนักงานสามารถผลิตสินค้าได้ดีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม

มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 4 ข้อ ดังนี้…

  • ทำวิจัย คือ การค้นหาข้อมูลซึ่งมีส่งผลกับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับปัญหาต่างๆ ได้ เช่น วิจัยวิธีฝึกอบรม ว่าจะมีประสิทธิภาพต่อการฝึกในลักษณะงานใด เป็นต้น
  • เป็นที่ปรึกษา นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม มักจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความถนัดในการทำงานของแต่ล่ะบุคคล รวมทั้งการให้ทำงานร่วมกับวิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล เช่น ให้คำปรึกษาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยขณะคุมเครื่องจักรทำงานเป็นต้น
  • พัฒนาโปรแกรม สำหรับหน้าที่นี้ นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยดำเนินการ รวมทั้งจัดการงานต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชนิดเช่น โปรแกรมทดสอบบุคลากร , โปรแกรมฝึกอบรม , โปรแกรมประเมินผลคนงาน เป็นต้น ด้วยการใช้ความรู้ตลอดจนเทคนิค ตลอดจนวิธีต่างๆ ทางด้านจิตวิทยา เข้ามาผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินผลบุคคล นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม จะต้องทำหน้าที่ประเมินผลแก่บุคคล ตามความต้องการ อันแตกต่างกันไปของโรงงานนั้นๆ หากแต่ตามปกติทั่วไปแล้วการประเมินผลงาน มักจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องการว่าจ้างคนงาน , เลื่อนตำแหน่ง หรือเพิ่มอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น หรือ ดูแลงานบริหารบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้บางครั้งนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม อาจให้คำปรึกษาแต่ละบุคคลโดยเฉพาะก็ได้ สำหรับเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ สัมภาษณ์ กับทดสอบ