นักจิตวิทยาการศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญอย่างไร ?

Arnold Gesell

นักจิตวิทยาศึกษา มีความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนจำเป็นต้องมีกระบวนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการและพัฒนาตามวัยของเด็ก สำหรับนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมีมากมายหลายคน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำทฤษฎีที่น่าสนใจอันดับต้นๆให้ฟัง

Arnold Gesell

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก ณ Yale University ในช่วงงปี ค.ศ. 1930-1940 เขาได้อธิบายทฤษฎีเจริญเติบโตพัฒนาการของเด็กว่า ความเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย , ภายใน – ภายนอก , อวัยวะ และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้น มีรูปแบบที่แน่นอน อีกทั้งยังเกิดขึ้นตามลำดับขั้น , ประสบการณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมอันเป็นองค์ประกอบ ที่เข้ามาต่อเติมเต็มเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ

เขาได้สร้างหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อวัดพฤติกรรมของเด็กแต่ล่ะคนตามละระดับ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่…

  • พฤติกรรมเคลื่อนไหว อวัยวะต่างๆของร่างกาย ทางด้านเคลื่อนไหว
  • พฤติกรรมปรับตัว ใช้มือ สายตา เพื่อสำรวจ , ค้นหา , วิธีแก้ปัญหา
  • พฤติกรรมใช้ภาษา ภาษา , ฟัง , พูด , อ่าน และเขียน
  • พฤติกรรมส่วนตัวและสังคม เรื่องส่วนตัว เช่น กินอาหาร , ขับถ่าย , ตอบสนองต่อผู้อื่น เป็นต้น

Sigmund Freud          

ให้ความสำคัญแก่เด็กช่วง 5 ปีแรกของชีวิต โดยเขากล่าวว่าเป็นวัยที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิต วัยนี้เป็นรากฐานของพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ และบุคคลที่เด็กรักที่สุด ก็คือ ‘แม่’ Sigmund Freud ได้พัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ทารกจวบไปจนถึงวัยรุ่น ซึ่งทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่าความเจริญเติบโตของเด็ก ขึ้นอยู่กับชีวภาพของร่างกาย โดยถ้าได้รับตอบสนองอย่างเต็มที่ เด็กก็จะมีพัฒนาการสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าไม่ได้รับตอบสนองอย่างเต็มที่ ก็จะทำให้ปัญหาพร้อมแสดงออกเมื่อโตขึ้น

Sigmund Freud ได้แบ่งลำดับขั้นไว้ 5 หลัก ได้แก่

  • ความพอใจปาก พัฒนาการช่วงอายุ 0-1 ปี เด็กจะมีความสนใจในปาก ปากเป็นสิ่งนำความสุข เมื่อได้รับการตอบสนองจากอาหารแสนอร่อย หรือสนองจากความหิว แต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็จะส่งผลให้เกิดความคับข้องใจ
  • ความพอใจทวารหนัก พัฒนาการช่วงอายุ 1-3 ปี เด็กจะเริ่มเรียนรู้ขับถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเด็กไม่ถูกบังคับก็จะเกิดความพึงพอใจ ไม่เกิดความเครียด
  • ความพอใจอวัยวะเพศ พัฒนาการช่วงอายุ 3-6 ปี อวัยวะสืบพันธุ์หรือเรื่องเพศ เป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ แม้กระทั่งเด็กเอง เขาจะเกิดความ สนใจ , อยากรู้อยากเห็น พร้อมเรียนรู้บทบาททางเพศของตน , เลียนแบบบทบาทพ่อแม่ ต้องการความรักเป็นอย่างสูง
  • ก่อนวัยรุ่น พัฒนาการช่วงอายุ 6-11 ปี เข้าสู่สังคมเพื่อนฝูง เด็กพยายามปรับตัวให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามกับบุคคลอื่น ๆ
  • วัยรุ่น เริ่มตั้งแต่วัยรุ่นถึงไปจนวัยผู้ใหญ่ มีความสนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้น อยากรักใครสักคน