ทำความเข้าใจอีกหนึ่งสาขาจิตวิทยาคลินิก

‘จิตวิทยาคลินิก’ จัดเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาจิตวิทยา อันมีองค์ประกอบของข้อมูลหลากหลาย ไม่ว่าจากทางวิทยาศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ นอกเหนือไปจากความเข้าใจในบุคคลแล้ว  จิตวิทยาคลินิก ก็ยังต้องการองค์ความรู้อื่นๆ ที่มีความสำคัญเข้ามาประกอบด้วย เช่น ความรู้ด้านจิตเวช , จิตวิเคราะห์ , ประสาทวิทยา , ประสาทจิตวิทยา , สารเสพติด, การติดยา , พฤติกรรมบำบัด , การฟื้นฟูดูแลสภาพจิตใจ เป็นต้น

จิตวิทยาคลินิก คอยแก้ไขปัญหาความทุกข์ในจิตใจคน

ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจิตวิทยาคลินิก ไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้ป่วยทางจิตเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาท-สมอง , ผู้ป่วยทางด้านร่างกายอื่นๆ ซึ่งมีปัญหาทางจิตใจทางอารมณ์หรือพฤติกรรมร่วมด้วย และบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต อันก่อให้เกิดความเครียด , ความเศร้า , ความกลัว รวมทั้งความรู้สึกที่ไม่อาจปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ก็เข้ามาใช้บริการจิตวิทยาคลินิกได้เช่นเดียวกัน รวมทั้ง ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ , ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาด้านสัมพันธภาพต่างๆ ซึ่งต้องการคนกลางมาช่วยแก้ไข ตามที่คุณสามารถเห็นได้จากภาพยนตร์ฝรั่งหลายเรื่อง

นักจิตวิทยาคลินิก

นักจิตวิทยาคลินิก คือ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย โดยนักจิตวิทยาคลินิกจะ เลือกปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งนักจิตวิทยาคลินิกเอง ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมทางการแพทย์อีกด้วย เช่น งานจิตเวชศาสตร์ , งานระบบประสาท-สมอง , งานเวชกรรมป้องกัน , งานยาเสพติด , จิตเวชเด็ก-วัยรุ่น เป็นต้น

หน้าที่หลักของนักจิตวิทยาคลินิก

ได้แก่ งานตรวจวินิจฉัย พร้อมการบำบัดรักษา ช่วยบรรเทาความทุกข์ จากผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจ , ความคิด , อารมณ์ พฤติกรรม ตลอดจนสัมพันธภาพ โดยอาจเป็นได้ทั้งผู้ป่วยจิตเวชหรือบุคคลทั่วไป เช่นผู้มีสภาพจิตใจย่ำแย่ หลังจากประสบเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ โดยเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร ด้วยการบำบัดรักษาจากนักจิตวิทยาคลินิก จะช่วยให้อาการเหล่านั้นดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย และนักจิตวิทยาคลินิกยังเข้ามามีส่วนร่วม ในงานส่งเสริมป้องกันตลอดจนการดูแลฝึกอบรมชุมชน เพื่อละลายความเครียดอันเกิดจากปัญหาทางจิตอีกด้วย

จิตวิทยาคลินิกและงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต้องมาคู่กัน

งานจิตวิทยาคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของงานบำบัดฟื้นฟู โดยผู้ที่เกิดอุบัติเหตุพิการทางกาย จากที่เคยสมบูรณ์มาก่อน ย่อมมีสภาพจิตใจแย่ลง โดยหน้าที่ของนักจิตวิทยา คือ การประเมินผู้ป่วยตามหลักการ และดำเนินการรักษาทางจิตวิทยาร่วมกับจิตแพทย์ รวมทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นอกจากนี้ นักจิตวิทยาคลินิกยังกำหนดกิจกรรมกลุ่มเพื่อใช้ในการบำบัดร่วมกับพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูตลอดจนบุคลากรอื่นๆ , ให้คำปรึกษารายบุคคล , คัดกรองผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งร่วมวางแผนการรักษาฟื้นฟูอีกด้วย