นักจิตวิทยาการศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญอย่างไร ?

Arnold Gesell

นักจิตวิทยาศึกษา มีความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนจำเป็นต้องมีกระบวนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการและพัฒนาตามวัยของเด็ก สำหรับนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมีมากมายหลายคน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำทฤษฎีที่น่าสนใจอันดับต้นๆให้ฟัง Arnold Gesell นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก ณ Yale University ในช่วงงปี ค.ศ. 1930-1940 เขาได้อธิบายทฤษฎีเจริญเติบโตพัฒนาการของเด็กว่า ความเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย , ภายใน – ภายนอก , อวัยวะ และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้น มีรูปแบบที่แน่นอน อีกทั้งยังเกิดขึ้นตามลำดับขั้น , ประสบการณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมอันเป็นองค์ประกอบ ที่เข้ามาต่อเติมเต็มเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ เขาได้สร้างหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อวัดพฤติกรรมของเด็กแต่ล่ะคนตามละระดับ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่… พฤติกรรมเคลื่อนไหว อวัยวะต่างๆของร่างกาย ทางด้านเคลื่อนไหว พฤติกรรมปรับตัว ใช้มือ สายตา เพื่อสำรวจ , ค้นหา , วิธีแก้ปัญหา พฤติกรรมใช้ภาษา ภาษา , ฟัง , […]

ทำความเข้าใจนักจิตวิทยาการศึกษา Skinner

Burrhus Skinne

‘Burrhus Skinner’ เป็นนักจิตวิทยาการศึกษา ผู้มีชื่อเสียง เขา คือ ผู้คิดค้นทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบกระทำ หรือ Operant Conditioning theory เขามีแนวความคิดว่าทฤษฎี วางเงื่อนไขแบบ Classic นั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ เขาจะเป็นผู้ปฏิบัติเอง ไม่ได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างสิ่งเร้าใหม่กับสิ่งเร้าเก่า การเสริมแรง คือ การที่สิ่งเร้าใดส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ขึ้น แล้วในอนาคตมันก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งมีความคงทนอย่างถาวร เช่น การกดคานของนกพิราบ,หนู ซึ่งสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ทุกครั้งเมื่อมันหิว สำหรับการทดลองของ Skinner ตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่… ตัวเสริมแรงทางบวก คือ สิ่งเร้าที่นำมาใช้แล้ว ส่งผลให้อัตราตอบสนองมากขึ้น เช่น การกอด , ของรางวัล , อาหาร เป็นต้น ตัวเสริมแรงทางลบ คือ สิ่งเร้า ทฤษฎีเงื่อนไขด้วยกระทำ Operant Conditioning Theory ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดของ Skinner ในช่วงปีปี […]

ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้คืออะไร ?

self-regulated learning

‘การเรียนรู้’ คือ กระบวนการอันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าทั้งมนุษย์หรือสัตว์ ทุกๆสายพันธ์เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่สำหรับมนุษย์การเรียนรู้ช่วยพัฒนาให้เกิดความแตกต่างไปจากสัตว์โลกชนิดอื่น ๆ เพราะมันจะช่วยให้มนุษย์รู้จักดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความพึงพอใจในชีวิตอีกด้วย ‘จิตวิทยาการเรียนรู้’ คือ จิตวิทยาใช้ในขั้นตอนถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการฝึกฝน สำหรับกระบวนการเรียนรู้จะเกิดได้จาก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ·         ตั้งใจจะรู้ ·         กำหนดวิธีเพื่อให้รู้ ·         ลงมือปฏิบัติ ·         ได้รับผล สำหรับทฤษฎีการเรียนรู้ คือ การศึกษาว่ากระบวนการเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ จะศึกษา 3 แบบ ได้แก่ ·         พฤติกรรมนิยม ·         พุทธินิยม ·         self-regulated learning การเรียนรู้ ก็คือ วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นผลลากยาวมาจากประสบการณ์ที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีปรับเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน เพราะฉะนั้นงานชิ้นสำคัญของผู้ที่ขึ้นชื่อว่า ‘ครู’ ก็คือหารช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดเรียนรู้ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ครูมีหน้าที่จัดเนื้อหาในห้องเรียน เพื่อทำให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยต้องเป็นไปอย่างมีแบบแผนและขั้นตอน ทั้งนี้นักจิตวิทยาได้ค้นคว้าวิจัยอย่างลึก […]