เรียนรู้และทำความเข้าใจกับจิตวิทยาพัฒนาการ

psychology

จิตวิทยาพัฒนาการ คือ จิตวิทยาอีกแขนงหนึ่ง ที่เน้นในการศึกษามนุษย์ทุกวัย โดนเริ่มตั้งแต่ตอนปฏิสนธิ ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการเจริญเติบโตทางร่างกาย , ความคิด , อารมณ์ , สติปัญญา ,ความรู้สึก , เจตคติ , พฤติกรรมการแสดงออก , สังคม , บุคลิกภาพ รวมทั้งการศึกษาอย่างเจาะลึก ในเรื่องสติปัญญาของแต่ล่ะบุคคลในวัยที่ต่างกัน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่อง พื้นฐาน , ความเป็นมา , จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตของแต่ละวัย เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในแต่ล่ะวัย ที่มีความแตกต่างกัน โดยจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นรากฐานของจิตวิทยาแขนงอื่นๆอีกมากมาย จิตวิทยาพัฒนาการ ต้นแบบของจิตวิทยาแขนงอื่นๆ การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจบุคคลทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม , ระดับสติปัญญา , ลักษณะอารมณ์ รวมทั้งความต้องการของบุคคลในแต่ละวัย อีกทั้งยังมีความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลแต่ละวัย ทำให้มีการประสานงานด้วยความราบรื่น และทำให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากันได้ดีขึ้น พัฒนาการของมนุษย์ สามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ทั้งหมด 8 ระยะ ได้แก่… […]

ทำความเข้าใจอีกหนึ่งสาขาจิตวิทยาคลินิก

‘จิตวิทยาคลินิก’ จัดเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาจิตวิทยา อันมีองค์ประกอบของข้อมูลหลากหลาย ไม่ว่าจากทางวิทยาศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ นอกเหนือไปจากความเข้าใจในบุคคลแล้ว  จิตวิทยาคลินิก ก็ยังต้องการองค์ความรู้อื่นๆ ที่มีความสำคัญเข้ามาประกอบด้วย เช่น ความรู้ด้านจิตเวช , จิตวิเคราะห์ , ประสาทวิทยา , ประสาทจิตวิทยา , สารเสพติด, การติดยา , พฤติกรรมบำบัด , การฟื้นฟูดูแลสภาพจิตใจ เป็นต้น จิตวิทยาคลินิก คอยแก้ไขปัญหาความทุกข์ในจิตใจคน ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจิตวิทยาคลินิก ไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้ป่วยทางจิตเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาท-สมอง , ผู้ป่วยทางด้านร่างกายอื่นๆ ซึ่งมีปัญหาทางจิตใจทางอารมณ์หรือพฤติกรรมร่วมด้วย และบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต อันก่อให้เกิดความเครียด , ความเศร้า , ความกลัว รวมทั้งความรู้สึกที่ไม่อาจปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ก็เข้ามาใช้บริการจิตวิทยาคลินิกได้เช่นเดียวกัน รวมทั้ง ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ , ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาด้านสัมพันธภาพต่างๆ ซึ่งต้องการคนกลางมาช่วยแก้ไข ตามที่คุณสามารถเห็นได้จากภาพยนตร์ฝรั่งหลายเรื่อง นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาคลินิก คือ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย […]

นักจิตวิทยาการศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญอย่างไร ?

Arnold Gesell

นักจิตวิทยาศึกษา มีความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนจำเป็นต้องมีกระบวนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการและพัฒนาตามวัยของเด็ก สำหรับนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมีมากมายหลายคน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำทฤษฎีที่น่าสนใจอันดับต้นๆให้ฟัง Arnold Gesell นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก ณ Yale University ในช่วงงปี ค.ศ. 1930-1940 เขาได้อธิบายทฤษฎีเจริญเติบโตพัฒนาการของเด็กว่า ความเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย , ภายใน – ภายนอก , อวัยวะ และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้น มีรูปแบบที่แน่นอน อีกทั้งยังเกิดขึ้นตามลำดับขั้น , ประสบการณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมอันเป็นองค์ประกอบ ที่เข้ามาต่อเติมเต็มเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ เขาได้สร้างหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อวัดพฤติกรรมของเด็กแต่ล่ะคนตามละระดับ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่… พฤติกรรมเคลื่อนไหว อวัยวะต่างๆของร่างกาย ทางด้านเคลื่อนไหว พฤติกรรมปรับตัว ใช้มือ สายตา เพื่อสำรวจ , ค้นหา , วิธีแก้ปัญหา พฤติกรรมใช้ภาษา ภาษา , ฟัง , […]