ศึกษาและทำความเข้าใจจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Industrial psychologist

‘จิตวิทยาอุตสาหกรรม’ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องการดำเนินงานอุตสาหกรรม โดยเป็นศาสตร์ที่นำทฤษฎี รวมทั้งหลักการทางจิตวิทยาเข้าไปช่วยพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งแก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ภายในงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและการวางหน้าที่ตามบทบาทภายในหน่วยงาน จิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การ มีความสำคัญกับองค์การอย่างไร ? การศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรมให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น อันมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมงานอุตสาหกรรม และหาวิธีการนำความรู้เบื้องต้นนั้น ไปใช้ดำเนินงานในงานอุตสาหกรรมในทุกแง่มุมของการทำงาน ทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม , การผลิต , การติดต่อ-สื่อสาร , การโฆษณา , การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการศึกษาทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ เมื่อผู้ให้บริการ สามารถทำงานได้ด้วยความสุขใจ ก็จะทำให้เจ้าของกิจการ ได้รับความสำเร็จไปด้วยนั่นเอง เพราะฉะนั้นการใช้จิตวิทยาให้เป็น จะต้องสร้างให้เกิดความพึงพอใจกับทุกฝ่าย จิตวิทยาจัดการองค์กรอุตสาหกรรม ในประเทศไทย สำหรับจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมประเทศไทยมาอย่างช้านานแล้ว โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีผลมาจากการนำจิตวิทยาประเภทนี้มาใช้ด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนี้การให้ความรู้ทางจิตวิทยาจัดองค์กรอุตสาหกรรมซึ่งก้าวทันต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ จะทำให้พนักงานสามารถผลิตสินค้าได้ดีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 4 ข้อ ดังนี้… ทำวิจัย คือ การค้นหาข้อมูลซึ่งมีส่งผลกับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับปัญหาต่างๆ ได้ เช่น […]