เรียนรู้จิตวิทยาเบื้องต้นเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

จิตวิทยาน่าสนใจ

ในปัจจุบันนี้ ‘สังคม’ ไทย มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน จึงทำให้มนุษย์ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก เพื่อให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ทำให้หลักวิชาทางจิตวิทยาก็เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากจะช่วยทำให้มนุษย์ มีความเข้าใจความต้องการ, ทัศนคติ , ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบุคคลอื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังช่วยให้มนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขความสำคัญของจิตวิทยา มีความรู้จัก , เข้าใจ และยอมรับธรรมชาติของตนเอง ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล สาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน ได้แก่… พันธุกรรม คือ สิ่งที่มนุษย์ได้รับการถ่ายทอด มาจากสายเลือดของบรรพบุรุษ โดยมี Gene ทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทางพันธุกรรม ซึ่งทำให้คนเราแตกต่างกัน ดังนี้… เชื้อชาติ เช่น ไทย , ฝรั่ง , นิโกร , ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มีความแตกต่างจากชาติอื่นๆ เช่น ลักษณะของโครงกระดูก , ขนาดร่างกาย , หน้าตา , ผิวพรรณ , สำเนียงในการพูด เป็นต้น […]