เรียนรู้และทำความเข้าใจกับจิตวิทยาพัฒนาการ

psychology

จิตวิทยาพัฒนาการ คือ จิตวิทยาอีกแขนงหนึ่ง ที่เน้นในการศึกษามนุษย์ทุกวัย โดนเริ่มตั้งแต่ตอนปฏิสนธิ ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการเจริญเติบโตทางร่างกาย , ความคิด , อารมณ์ , สติปัญญา ,ความรู้สึก , เจตคติ , พฤติกรรมการแสดงออก , สังคม , บุคลิกภาพ รวมทั้งการศึกษาอย่างเจาะลึก ในเรื่องสติปัญญาของแต่ล่ะบุคคลในวัยที่ต่างกัน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่อง พื้นฐาน , ความเป็นมา , จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตของแต่ละวัย เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในแต่ล่ะวัย ที่มีความแตกต่างกัน โดยจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นรากฐานของจิตวิทยาแขนงอื่นๆอีกมากมาย จิตวิทยาพัฒนาการ ต้นแบบของจิตวิทยาแขนงอื่นๆ การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจบุคคลทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม , ระดับสติปัญญา , ลักษณะอารมณ์ รวมทั้งความต้องการของบุคคลในแต่ละวัย อีกทั้งยังมีความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลแต่ละวัย ทำให้มีการประสานงานด้วยความราบรื่น และทำให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากันได้ดีขึ้น พัฒนาการของมนุษย์ สามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ทั้งหมด 8 ระยะ ได้แก่… […]