ทำความเข้าใจอีกหนึ่งสาขาจิตวิทยาคลินิก

‘จิตวิทยาคลินิก’ จัดเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาจิตวิทยา อันมีองค์ประกอบของข้อมูลหลากหลาย ไม่ว่าจากทางวิทยาศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ นอกเหนือไปจากความเข้าใจในบุคคลแล้ว  จิตวิทยาคลินิก ก็ยังต้องการองค์ความรู้อื่นๆ ที่มีความสำคัญเข้ามาประกอบด้วย เช่น ความรู้ด้านจิตเวช , จิตวิเคราะห์ , ประสาทวิทยา , ประสาทจิตวิทยา , สารเสพติด, การติดยา , พฤติกรรมบำบัด , การฟื้นฟูดูแลสภาพจิตใจ เป็นต้น จิตวิทยาคลินิก คอยแก้ไขปัญหาความทุกข์ในจิตใจคน ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจิตวิทยาคลินิก ไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้ป่วยทางจิตเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาท-สมอง , ผู้ป่วยทางด้านร่างกายอื่นๆ ซึ่งมีปัญหาทางจิตใจทางอารมณ์หรือพฤติกรรมร่วมด้วย และบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต อันก่อให้เกิดความเครียด , ความเศร้า , ความกลัว รวมทั้งความรู้สึกที่ไม่อาจปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ก็เข้ามาใช้บริการจิตวิทยาคลินิกได้เช่นเดียวกัน รวมทั้ง ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ , ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาด้านสัมพันธภาพต่างๆ ซึ่งต้องการคนกลางมาช่วยแก้ไข ตามที่คุณสามารถเห็นได้จากภาพยนตร์ฝรั่งหลายเรื่อง นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาคลินิก คือ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย […]