นักจิตวิทยาการศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญอย่างไร ?

Arnold Gesell

นักจิตวิทยาศึกษา มีความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนจำเป็นต้องมีกระบวนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการและพัฒนาตามวัยของเด็ก สำหรับนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมีมากมายหลายคน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำทฤษฎีที่น่าสนใจอันดับต้นๆให้ฟัง Arnold Gesell นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก ณ Yale University ในช่วงงปี ค.ศ. 1930-1940 เขาได้อธิบายทฤษฎีเจริญเติบโตพัฒนาการของเด็กว่า ความเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย , ภายใน – ภายนอก , อวัยวะ และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้น มีรูปแบบที่แน่นอน อีกทั้งยังเกิดขึ้นตามลำดับขั้น , ประสบการณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมอันเป็นองค์ประกอบ ที่เข้ามาต่อเติมเต็มเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ เขาได้สร้างหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อวัดพฤติกรรมของเด็กแต่ล่ะคนตามละระดับ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่… พฤติกรรมเคลื่อนไหว อวัยวะต่างๆของร่างกาย ทางด้านเคลื่อนไหว พฤติกรรมปรับตัว ใช้มือ สายตา เพื่อสำรวจ , ค้นหา , วิธีแก้ปัญหา พฤติกรรมใช้ภาษา ภาษา , ฟัง , […]