ทำความเข้าใจนักจิตวิทยาการศึกษา Skinner

Burrhus Skinne

‘Burrhus Skinner’ เป็นนักจิตวิทยาการศึกษา ผู้มีชื่อเสียง เขา คือ ผู้คิดค้นทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบกระทำ หรือ Operant Conditioning theory เขามีแนวความคิดว่าทฤษฎี วางเงื่อนไขแบบ Classic นั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ เขาจะเป็นผู้ปฏิบัติเอง ไม่ได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างสิ่งเร้าใหม่กับสิ่งเร้าเก่า การเสริมแรง คือ การที่สิ่งเร้าใดส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ขึ้น แล้วในอนาคตมันก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งมีความคงทนอย่างถาวร เช่น การกดคานของนกพิราบ,หนู ซึ่งสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ทุกครั้งเมื่อมันหิว สำหรับการทดลองของ Skinner ตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่… ตัวเสริมแรงทางบวก คือ สิ่งเร้าที่นำมาใช้แล้ว ส่งผลให้อัตราตอบสนองมากขึ้น เช่น การกอด , ของรางวัล , อาหาร เป็นต้น ตัวเสริมแรงทางลบ คือ สิ่งเร้า ทฤษฎีเงื่อนไขด้วยกระทำ Operant Conditioning Theory ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดของ Skinner ในช่วงปีปี […]