ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้คืออะไร ?

self-regulated learning

‘การเรียนรู้’ คือ กระบวนการอันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าทั้งมนุษย์หรือสัตว์ ทุกๆสายพันธ์เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่สำหรับมนุษย์การเรียนรู้ช่วยพัฒนาให้เกิดความแตกต่างไปจากสัตว์โลกชนิดอื่น ๆ เพราะมันจะช่วยให้มนุษย์รู้จักดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความพึงพอใจในชีวิตอีกด้วย ‘จิตวิทยาการเรียนรู้’ คือ จิตวิทยาใช้ในขั้นตอนถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการฝึกฝน สำหรับกระบวนการเรียนรู้จะเกิดได้จาก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ·         ตั้งใจจะรู้ ·         กำหนดวิธีเพื่อให้รู้ ·         ลงมือปฏิบัติ ·         ได้รับผล สำหรับทฤษฎีการเรียนรู้ คือ การศึกษาว่ากระบวนการเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ จะศึกษา 3 แบบ ได้แก่ ·         พฤติกรรมนิยม ·         พุทธินิยม ·         self-regulated learning การเรียนรู้ ก็คือ วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นผลลากยาวมาจากประสบการณ์ที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีปรับเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน เพราะฉะนั้นงานชิ้นสำคัญของผู้ที่ขึ้นชื่อว่า ‘ครู’ ก็คือหารช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดเรียนรู้ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ครูมีหน้าที่จัดเนื้อหาในห้องเรียน เพื่อทำให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยต้องเป็นไปอย่างมีแบบแผนและขั้นตอน ทั้งนี้นักจิตวิทยาได้ค้นคว้าวิจัยอย่างลึก […]